Dokumenti


Pravo na pristup informacijama


Pravo na pristup informacijama koje posjeduje Društvo Crvenog križa Brodsko-posavske županije uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13, 85/15). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti Društvu Crvenog križa Brodsko-posavske županije na:

Službenik za informiranje je Mirjana Matanović, prof.

  • putem telefona na broj +385 (0)35 444 554
  • putem elektroničke pošte: [email protected]
  • poštom ili donijeti osobno na adresu Društvu Crvenog križa Brodsko-posavske županije, Ante Starčeića 13, 35000 Slavonski Brod

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac.

Društvo Crvenog križa Brodsko-posavske županije ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13, 85/15), koji su objavljeni u „Narodnim novinama“, broj 12/14, 15/14.


Zahtjev za pristup informacijama
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Zakonska regulativa

Ispravak kriterija za određivanje visine stvarne naknade ZPPI
Kriterij za određivanje visine stvarne naknade ZPPI
Zakon o izmjenama i dopunama ZPPI
Zakon o pravu na pristup informacijama
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacija za 2020.
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacija za 2021.
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacija za 2022.
Skip to content